Τελευταία νέα
Αναζήτηση
Είσοδος μέλους
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
Διαφημίσεις
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Υπαλληλικός Κώδικας

Υπαλληλικός Κώδικας

 

Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 150/8-8-2014)  - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες   διατάξεις - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και διατάξεων του Ν.4250/2014 (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) - Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του ν.4250/2014 (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/21-11-2013) - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις       (Μηχανογραφικές-Αναρρωτικές-Εκπαιδευτικές Άδειες Δ.Υ.)

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/21-11-2013) (Μηχανογραφικές άδειες, Υ.Δ. κ.α) (27/12/2013)

Ν.4093/2012 - Μεσοπρόθεσμο 2013-2016

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του ν.4093/2012 (Διαθεσιμότητα και αργία-κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ, κινητικότητα υπαλλήλων) (21/11/2012)

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του ν.4093/2012 (Διαθεσιμότητα και αργία-κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ, κινητικότητα υπαλλήλων) (12/11/2012)

 Ν.4024/2011 - Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, εφεδρεία 

 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν.4024/2011 (Εφεδρεία ΙΔΑΧ και μόνιμων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) 

Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011) 

Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011)        

   Νέος Υπαλληλικός Κώδικας Ν.3528/2007 

 Ν.4057/2012 - Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (ΦΕΚ 54 Α'/14-03-2012) 

Ν.3839/2010- Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια

          Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ 161 τ.Α) - Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις άδειες

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μετατάξεις

Διευκρινιστική εγκύκλιος για μονιμοποιήσεις

Διευκρινιστική εγκύκλιος για διάφορες διατάξεις του Νέου Κώδικα

Χορήγηση άδειας διδακτικού έργου

Γνωμοδότηση 232/2006 του ΝΣΚ περί Αναδρομικού διορισμού

Γνωμοδότηση 397/2007 του ΝΣΚ περί Αναδρομικού διορισμού

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 21:47)

 
Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Διαφημίσεις
Συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο καιρός τώρα
Αθήνα °C
Θεσσαλονίκη °C
Πάτρα °C
  20.08.2018 Ferienhaus Ostsee