Οδηγίες για χορήγηση προσωρινής σύνταξης σύμφωνα με το αρ.29 Ν.4387/2016

Διαβάστε την εγκύκλιο 23/2016 του ΙΚΑ που διευκρινίζει τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4387/2016.